Θετικές εξελίξεις για τη Λέσχη Σίτισης των Αστυνομικών στο Ηράκλειο, σύμφωνα με την απάντηση που έλαβε ο Φραγκίσκος Παρασύρης, με ανοιχτά, όμως, τα ζητήματα της στελέχωσης

Φραγκίσκος Παρασύρης

Φραγκίσκος Παρασύρης

Από το Νοέμβριο ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, είχε θέσει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την ανάγκη για τη δρομολόγηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί τεχνικά και να στελεχωθεί στη συνέχεια η Λέσχη Σίτισης των Αστυνομικών, στην έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Στηρίζοντας ένα πάγιο αίτημα των Αστυνομικών του Ηρακλείου, ο Βουλευτής Ηρακλείου ζητούσε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενημέρωση σχετικά με τη διάθεση προσωπικού για τη λειτουργία της λέσχης.

Ο μέχρι χθες Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, ενημέρωσε το Φραγκίσκο Παρασύρη ότι στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου υφίσταται Λέσχη, σύμφωνα  με την υπ’ αρίθμ. 8000/8/2ζ από 29-12-1987 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (Φ.Ε.Κ.Β 46), ως αυτή επαναφέρθηκε με την υπ’ αρίθμ. 8026/2/4β από 12-02/1994 όμοια και ισχύει, ρυθμίζεται το ζήτημα της οργάνωσης και λειτουργίας των Λεσχών.

 Συγκεκριμένα για τη Λέσχη στο Ηράκλειο τονίζεται «ότι για την παράδοση του έργου διαμόρφωσης του κτιρίου στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το εστιατόριο της Λέσχης της εν λόγω Δ.Α. δόθηκε παράταση, έως και
την 31-12-2023, στην Ανάδοχο Κατασκευαστική Εταιρεία. Μετά την ολοκλήρωση αυτού, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, αρμοδιότητάς τους, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω εστιατορίου».

Αναφορικά με τη στελέχωση της Λέσχης το Υπουργείο ενημερώνει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, τονίζοντας ότι η εν λόγω Διεύθυνση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ορθολογικό προγραμματισμό της διάθεσης του υφιστάμενου προσωπικού της προς εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού και εν γένει δημοσίου συμφέροντος, ενώ αξιολογεί διαρκώς τις ανάγκες που προκύπτουν και μεριμνά προκειμένου οι Υφιστάμενες Υπηρεσίες της να ανταποκρίνονται στα τακτικά αστυνομικά τους καθήκοντα, ενισχύοντας αυτές κατάλληλα εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας τους.

Για το ζήτημα της στελέχωσης μεταξύ άλλων στην απάντηση αναφέρεται «διαρκώς τις ανακύπτουσες κάθε φορά ανάγκες και μεριμνά προκειμένου οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της να ανταποκρίνονται στα τακτικά αστυνομικά τους καθήκοντα, ενισχύοντας αυτές κατάλληλα εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις
ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας τους.
Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/ 2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 94) και 15 του π.δ/τος 211/ 2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 254) ως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, καθώς και τον Διευθυντή της εν λόγω Διεύθυνσης, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα
με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

Επιπλέον, τονίζεται ότι το Αρχηγείο, σε κάθε περίπτωση, καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών Υπηρεσιών του, αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ισόρροπη κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.

Πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων για το έτος 2024, από τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου υποβλήθηκε, προς έγκριση, αίτημα για την πλήρωση συνολικά -70- κενών οργανικών θέσεων πολιτικού  προσωπικού, με πρόσληψη μέσω Α.Σ.Ε.Π., μεταξύ των οποίων και -3- θέσεις προσωπικού του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εστίασης/ ειδικότητας Μαγείρων. Ακολούθως, με την υπ’ αριθ. 26 από 31-10-2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2024, πλην όμως, ουδεμία εκ των ως άνω θέσεων συμπεριλήφθηκε σε αυτή και κατά συνέπεια, ο Φορέας της Ελληνικής Αστυνομίας δεν συμμετέχει στη
διαδικασία προσλήψεων -μέσω Α.Σ.Ε.Π.- για το έτος 2024.

Ως προς τη διαδικασία των μετατάξεων υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, διευκρινίζεται ότι, έως την 30-11-2023, δεν είχε εκκινήσει ο κύκλος του έτους 2023, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα. Για δε την υποβολή αιτήματος κάλυψης θέσης του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εστίασης/ ειδικότητας Μαγείρων απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στη Δ.Α. Ηρακλείου, η οποία δεν υφίστατο έως την προαναφερόμενη ημερομηνία, σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνωρίζεται δε ότι από το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος (ΑΔΑ: 62ΕΛ46ΜΤΛ6-Π86) για τον επόμενο κύκλο κινητικότητας που θα εκκινήσει τον Ιανουάριο του έτους 2024. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι προς το σκοπό της επίτευξης του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και της πραγματοποίησης των, κατά περίπτωση, αναγκαίων και ενδεδειγμένων βελτιωτικών παρεμβάσεων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου καταβάλλονται συνεχείς και ουσιαστικές προσπάθειες και δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την, κατά το δυνατό, ταχύτερη περάτωση των σχετικών διαδικασιών, η ολοκλήρωση των οποίων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τα κάθε είδους αναφυόμενα προβλήματα και την ευκολία/ δυσκολία επίλυσής τους.

On Key

Related Posts

Να προχωρήσουν οι προσλήψεις για τους επιτυχόντες στη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ, ζητά η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με το μέλλον των επιτυχόντων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2Γ/2022. Όπως τονίζεται

Συνάντηση εργασίας Βουλευτών ΠΑΣΟΚ με Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας

Στη Βουλή πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση εργασίας Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (ΟΦΕ). Από το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε ο Σταύρος Μιχαηλίδης

Στη Βουλή από το Φραγκίσκο Παρασύρη τα ζητήματα της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης

Έχοντας προχωρήσει σε αντίστοιχες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επανήλθε καταθέτοντας ως αναφορά την επιστολή της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης. Ζητώντας